Algemene Voorwaarden BlinQ

 

Een goede samenwerking tussen opdrachtgever en BlinQ gaat hand in hand met goed overleg. Uitgangspunt van BlinQ is dat daarmee elk mogelijk ongemak in de samenwerking kan worden opgelost naar ieders tevredenheid. Daarmee spreek ik de hoop en het vertrouwen uit dat de Algemene Voorwaarden zelden hoeven te worden aangesproken.  

 

Onderliggende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en  BlinQ, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen BlinQ en opdrachtgever.

Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van opdrachtgever worden door BlinQ van de hand gewezen.

BlinQ heeft te allen tijde het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Grote inhoudelijke wijzigingen worden bij voorbaat met opdrachtgever besproken.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van de Algemene Voorwaarden.

 

De overeenkomst

Een overeenkomst tussen BlinQ en opdrachtgever komt slechts tot stand na schriftelijke acceptatie van de opdracht door BlinQ of door schriftelijke acceptatie van de offerte van BlinQ door opdrachtgever.

 

De uitvoering

De producten en diensten van BlinQ zijn maatwerk en mensenwerk en kunnen daardoor qua inhoud en vorm verschillen. BlinQ zal de overeenkomst en de daarbij behorende werkzaamheden naar eigen inzicht uitvoeren.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, materialen en informatie, waarvan BlinQ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tijdig aan BlinQ verstrekt worden.

Indien BlinQ in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever of op een door opdrachtgever aangewezen locatie dient te verrichten, dan draagt de opdrachtgever er zorg voor dat de gewenste faciliteiten beschikbaar worden gesteld aan BlinQ.

 

Annulering en wijziging overeenkomst

Indien vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassingen of aanvullingen van de overeenkomst overgaan.

Wijziging, aanpassing en/of annulering van de overeenkomst is alleen mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van BlinQ en met inachtneming van onderstaande annuleringsvoorwaarden.

 

Annulering bij adviseringsgesprekken voor een gezin of een client:

Afzeggen kan kosteloos tot 24 uur tevoren, bij korter dan 24 uur tevoren wordt de gemiddelde tijdsduur van een gesprek in rekening gebracht.

 

Annulering bij  incompany-trainingen, lezingen en workshops:

BlinQ besteedt in de weken voorafgaand aan de training /lezing/workshop veel tijd en aandacht aan maatwerk voor u/ uw team, passend bij uw vraag en uw deelnemers. Daarom gelden onderstaande voorwaarden.

Eendaagse training/lezing/workshop:

  • Bij annulering korter dan 1 week voor aanvangsdatum bedragen de annuleringskosten 100% van het factuurbedrag.
  • Bij annulering tussen 1 en 2 weken voor aanvangsdatum bedragen de annuleringskosten 50% van het factuurbedrag.
  • Langer dan 2 weken voor aanvang kan kosteloos geannuleerd worden.

Meerdaagse training:

Bij annulering van de gehele meerdaagse training worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

  • Op de eerste dag van de training 75% van het factuurbedrag .
  • Korter dan 1 week voor aanvangsdatum 50% van het factuurbedrag.
  • Tussen 1 en 3 weken voor aanvangsdatum 25% van het factuurbedrag.
  • Langer dan 3 weken voor aanvangsdatum kosteloos.

Bij annulering van een deel van de meerdaagse training gelden annuleringskosten over het gedeelte van de training dat geannuleerd is met inachtneming van bovenstaande annuleringstermijnen en percentages. Het deel van de training dat reeds is uitgevoerd wordt naar rato gefactureerd.

Indien de wijziging, aanvulling of annulering van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan BlinQ toegerekend kunnen worden, dan zal BlinQ geen kosten in rekening brengen.

 

Overmacht

BlinQ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld.

Van overmacht is sprake wanneer de (verdere) uitvoering van de desbetreffende overeenkomst verhinderd of in belangrijke mate bemoeilijkt of verzwaard wordt door een omstandigheid die buiten de macht van BlinQ ligt.

Indien BlinQ door overmacht haar verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten.

 

Intellectueel eigendom

Tenzij anders is overeengekomen behoudt BlinQ de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectueel eigendom op de door haar verstrekte gegevens en informatie in iedere vorm, middelen, methodes, materialen. Deze blijven eigendom van BlinQ en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

 

Betaling en incasso: 

Betaling dient binnen de op de factuur genoemde termijn te geschieden, op een door BlinQ aan te geven wijze, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

BlinQ kan haar facturen per post of per e-mail versturen.

BlinQ kan een aanbetaling of betaling in termijnen verlangen.

Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Blinq het recht, nadat zij opdrachtgever minimaal eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele voldoening over het gefactureerde bedrag wettelijke rente, administratiekosten en incassokosten in rekening te brengen. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

 

Aansprakelijkheid:

BlinQ is tegenover de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, of werkzaamheden, voor zover deze vermeden hadden kunnen worden indien zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap voldoende door BlinQ in acht genomen waren.

De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het leveren van een vervangend product of maximaal het bedrag van het honorarium dat BlinQ voor de overeenkomst ontvangt.